โครงการ ?ลดพุง ลดโรค?

วันที่ 30-31 กรกฎาคม ที่ผ่านมางานสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงานจัดโครงการ ?ลดพุง ลดโรค? โดยใช้ งบ สปสช. ให้กับอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคระยอง 20 ท่าน ปัญหาสุขภาพที่พบได้แก่ น้ำหนักเกิน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปัญหาเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมประจำวัน การอบรมเน้น หลัก 3 อ. คือ อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ เจริญเกษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี อาจารย์มีเทคนิคในการสอนเน้นการจดจำแบบแฟ้มภาพ เมื่อใดที่เราจดจำแบบแฟ้มภาพ เราจะดึงความรู้นั้นๆ ออกมาใช้ได้เสมอ อาจารย์ได้มีการเปรียบเทียบร่างกายก็เหมือนกับบ้านเช่า จิตใจก็คือเจ้าของบ้านเช่า เมื่อไดก็ตามที่เราดูแลบ้านเช่าไม่ดีบ้านก็จะทรุดโทรมและพังเสียหายไปในที่สุด ดังนั้นเราต้องมีการปัดกวาดบ้านเช่าดูแลบ้านเช่าให้ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดูแลควบคุมจิตใจไม่ให้ฟุ้งซาน โดยให้การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวที่ได้ทั้งการทำสมาธิ และการออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน ส่วนการเลือกรับประทานอาหารใช้วิธีให้แสดงบทบาทสมมุติเพื่อสร้างการจดจำแบบแฟ้มภาพ และจัดแข่งขันทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างความสนุกสนาน พร้อมสาระให้กับผู้รับการอบรมไปพร้อมๆ กัน

?