โครงการ Happy workplace

4 สิงหาคม 2545 ที่ผ่านมาบริษัทสยามยูไนเต็ดสตีล(1995) จำกัด ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยอง ได้จัดกระบวนการเพื่อสร้าง Happy 8 workplace โดยเน้นเรื่อง Happy body ให้กับพนักงานโดยจัดทำโครงการป้องกันมะเร็งเต้านมให้กับพนักงาน มีการเสริมสร้างความรู้ ในเรื่องมะเร็งเต้านม และสร้างทักษะในการตรวจเต้านมเบื้องต้นด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานทั้งหญิงและชายเป็นอย่างดี มีการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งที่สำคัญที่จะสร้างความสุขในชีวิตคนวัยทำงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญและพัฒนา คุณภาพชีวิตพนักงาน เพื่อเป้าหมาย สู่ความสุขแบบองค์รวมและยั่งยืนต่อไป