งานสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน

 

 

 

 

1.งานสร้างเสริมสุขภาพ

- ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่คนทำงานในรูปของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพและสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปและพฤติกรรมการทำงาน

- สร้างกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนทำงาน

- ผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านอาชีวอนามัย

  1. ฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน

- ประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงานให้สามารถกลับเข้าทำงานได้อย่างปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน

- ให้คำแนะนำปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานลักษณะงานที่ต้องกลับไปทำให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเช่นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคตะวันออก สถานประกอบการ และประกันสังคม เป็นต้น

- ประเมินผลและติดตามการกลับเข้าทำงานของผู้ป่วยเป็นระยะจนกระทั้งผู้ป่วยสามารถทำงานที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย

Powered by OrdaSoft!