งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

 

pong

 

 

1.เฝ้าระวังและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการ

          - ประเมินปัจจัยเสี่ยง และลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

          - ตรวจและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้วยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์

          - ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน

          - สร้างกระบวนการและแก้ไขสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมการทำงาน  

                                                                       

2. เฝ้าระวังสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ

          - จัดบริการตรวจประเมินสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง

          - พัฒนาระบบเฝ้าระวังและรายงานการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานประกอบการ

                                              

3. การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ           

          - ป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงานและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน                                        

          - สร้างเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                                                                  

          - สร้างกระบวนการควบคุมและป้องกันโรคจากการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการและพนักงาน

 

4. การสอบสวนโรคจากการทำงาน

          - สอบสวนโรคจากการทำงานในสถานประกอบการเป็นทีมร่วมกับ แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด

 ศูนย์ความปลอดภัยฯ

          - วิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ

          - เผ้าระวัง สอบสวนโรค และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านและที่ทำงาน  

 

Powered by OrdaSoft!