ชื่อ-สกุล  นายแพทย์ธีระศิษฏ์  เฉินบำรุง

  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ป้องกันแขนง อาชีวเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

        ศรีนครินทรวิโรฒ

     - วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ป้องกันแขนง อาชีวเวชศาสตร์ จากแพทยสภา

  ประวัติการทำงาน
     แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง

  งานวิจัย

     - วัณโรคปอดในแรงงานต่างด้าวที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=97177

     - การกลับเข้าทำงานของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหญิงที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

 

 

 

Powered by OrdaSoft!