ชื่อ-สกุล วีร์สุดา บำรุงสุข

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรีMini MBA บริหารธุรกิจ

 

  

  ชื่อ-สกุล อรจิรา  ทองเกิด

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา  

  บริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

  

  ชื่อ-สกุล กันภา  อยู่นุช

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา

  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชื่อ-สกุล ธัญญพัทธ์ เบ็ญจา

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  ชื่อ-สกุล มาลิษา  งามละเมียด

  ตำแหน่ง พนักงานบริการ

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ

  ประวัติการศึกษา

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

Powered by OrdaSoft!