ชื่อ-สกุล    เดือนฉาย  อ้วนเจริญกุล

  ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

  ประวัติการศึกษา 

     - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

     - สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

       ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

     - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ               วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

     - พยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง

  ชื่อ-สกุล    ภัทราวดี จารวัฒนธรรม

  ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ   งานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา 

     - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

  ชื่อ-สกุล    ศศิธร สรประดิษ

  ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานสร้างเสริมสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา   

     - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชื่อ-สกุล   วิจิตรา กลิ่นหอม

  ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก

  ประวัติการศึกษา 

     - ปริญญาตรี วิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 

  ชื่อ-สกุล    มนัสดาว แนวพนา

  ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

  ประวัติการศึกษา 

     - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สารขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

  ชื่อ-สกุล  นางสาวระพีพร ศรีจันทร์

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

  ประวัติการศึกษา

     - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ชื่อ-สกุล กุลนรี บุรีรัมย์

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

  ประวัติการศึกษา

     - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Powered by OrdaSoft!