บริการทางการแพทย์

          1. บริการด้านพิษวิทยา

          2. ตรวจสุขภาพ

               - ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

               - ตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์อับอากาศ

               - ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในสิ่งแวดล้อม

               - ตรวจสุขภาพประจำปี

         3. สร้างเสริมสุขภาพ

              - ประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

              - ประเมินความสามารถในการทำงาน

              - สร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน

        4. การประเมินความเสี่ยง/สอบสวนโรค

              - ประเมินความเสี่ยง/ สอบสวนโรค/ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

             - สื่อสารความเสี่ยงแกนนำ/ประชาชน

Powered by OrdaSoft!