ประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

 

rtw1

 

          หลังการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บผู้ป่วยบางรายมีการสูญเสียความสามารถ หรือมีสมรรถภาพของร่างกาย จิตใจซึ่งทำให้บุคคลนั้นมีข้อจำกัดในการทำงานหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย เกิดอันตรายจากการทำงานนั้น ๆ ทั้งต่อตนเองหรือบุคคลอื่นจึงควรมีการประเมินก่อนกลับเข้าทำงานว่ามีความพร้อมและความเหมาะกับงานที่จะกลับเข้าไปทำหรือไม่

 

rtw2

 

ผู้ที่ควรได้รับการประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

 • ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกราย
 • ภายหลังการเจ็บป่วยที่รุ่นแรงหยุดงานตั้งแต่ 21 วันขึ้นไป
 • ภายหลังได้รับการกายภาพบำบัดหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • ภายหลังการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
 • ผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรม
 • ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง
 • มีโรคประจำตัว

 

ประโยชน์ของการประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานในสภาพร่างการที่ไม่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
 • ป้องกันการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการกลับไปทำงานที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะของร่างกาย
 • ลดการกลับมารับการรักษาซ้ำของผู้ป่วย

 

rtw3

 

 

ติดต่อ

คุณศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์

คุณเกษสุดา คำแก้ว

โทร 038-611104 ต่อ 3333

Powered by OrdaSoft!