ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมี

ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมีวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านม.16 ต.ตะพง มีเจ้าหน้าที่รพสต.ตะพง กลุ่มอสม. และชาวบ้านเข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงใกล้เขตสถานประกอบการอุตสาหกรรม ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยสารเคมี และมีแนวทางในการป้องกันตนเองและชุมชน ทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ด้านพิษวิทยา สามารถนำไปใช้และเผยแพร่ให้สมาชิกในชุมชนสามารถปฏิบัติตัวเกี่ยวกับสารเคมีได้

 

Powered by OrdaSoft!