โรงพยาบาลระยอง ได้จัดการประชุม เรื่อง “Disease &Medical surveillance (การเฝ้าระวังโรคและทางการแพทย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพบุคลากรและพนักงานในสถานประกอบการ

          ในการนี้ โรงพยาบาลระยอง จึงขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม เล็ก ชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Powered by OrdaSoft!