งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้ดำเนินการ โครงการความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อความล้าของสายตาในวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลในหน่วยงานกลุ่มเสี่ยง

Powered by OrdaSoft!