13 มี.ค. 2561 บรรยากาศระหว่างรอรับเสร็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุในงานประชุม HA forum 2018 Poster presentation ได้ รับคัดเลือกอยู่ในเส้นทางเสด็จ

Powered by OrdaSoft!