วันที่ 28 มีนาคม  2561 เวลา 13.0๐–16.0๐ น.  

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น H  อาคารบริการ 12 ชั้น  โรงพยาบาลระยอง

จัดประชุมวิชาการ

เรื่อง  “Disease &Medical surveillance (การเฝ้าระวังโรคและทางการแพทย์) "

โดย นพ.อภิเดช ชีวะประเสริฐ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ปีที่ ๓

เรื่อง "การประเมินการสัมผัสทางด้านชีวภาพ (Biologic Monitoring)" 

โดย นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ปีที่ ๓

journal เรื่อง  "Air pollution and Motality "  

โดย นพ.วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ปีที่ 1

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย จนท.รพ.ระยอง ,รพ.จุฬารัตน์ระยอง, รพ.กรุงเทพระยอง และรพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ เกี่ยวกับแนวทางเฝ้าระวังโรคและทางการแพทย์ และ การประเมินการสัมผัสทางด้านชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ และจัดบริการอาชีวอนามัยแก่คนทำงานต่อไป

Powered by OrdaSoft!