28 มี.ค. 61 ขอบคุณ อ. ขวัญนา ขวัญสถาพรกุล ผู้นิเทศคุณภาพการพยาบาลเขต 6 ที่ชื่นชมและให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย ตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปี 61 (รพ.ศ.รพ.ท 14 แห่ง) ผลการประเมินรอบแรก ยังพบว่ามีอีก 2 รพ. ที่ต้องพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพยาบาล ระดับ 2 ขึ้นไป รวมทั้ง ติดตามการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย อีก 5 เรื่องวางแผนนำไป Tryout และออกแบบเครื่องมือเพื่อประเมินผลการ Tryout 

Powered by OrdaSoft!