28 มี.ค. 61 ได้มีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่องการเฝ้าระวังพื้นที่เสียงภัยสุขภาพ ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพในเขตจังหวัดระยอง เพื่อรองรับ EEC จัดโดยทีม สคร. 6 ประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ระบบเฝ้าระวังต่อเนื้องยั่งยืน ที่สำคัญคือชุมชนต้องตระหนักรู้ว่าคือปัญหาของชุมชนค่ะ กระบวนการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยใช้ระบาดวิทยาภาคประชาชน จึงเป็นอีกทางเลือกสำคัญที่ควรสร้างความเข็มแข็งในพื้นที่ EEC&SEZ ให้ตระหนักรู้ ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันค่ะ

Powered by OrdaSoft!