30 มี.ค. 61เป็นผู้แทน รพ. ร่วมประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ของ อบจ.ระยอง โดยมี กรมอนามัย นักวิชาการอิสระ และภาคีเครือข่าย ผู้แทนฝ่ายสาธารณสุขที่ผลิตขยะติดเชื้อ จากการให้บริการมาร่วมอภิปรายรูปแบบที่เป็นไปได้ หลักคิดที่ได้จากเวทีนี้
1. หลัก PPP ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รพ ต้องจ่ายค่าเก็บขนกำจัด
2. อปท./อบจ มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บ ขน และกำจัดซึ่งจะทำเองหรือจ้างเอกชนดำเนินการก็ได้
3. การรับกำจัดข้ามเขตต้องเป็นความยินยอมเห็นชอบจาก คกก.จังหวัด ตาม พรบ.การ สธ. 2535
ความคาดหวังที่มาวันนี้อยากเห็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพประชาชนและด้านการสาธารณสุข ซึ่งกรมอนามัยไม่ได้กล่าวถึงและไม่เป็นประเด็นสำคัญ ยังขาดการบูรณาการ

Powered by OrdaSoft!