21 พ.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 (Occupational and Environmental Health Profile ) เป็นโอกาสดี ที่ ผู้ทรงฯ ดร.นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ มาร่วมให้ความเห็น สิ่งสำคัญ เป้าหมายของการจัดทำ OEHP คือ กระบวนการได้มาซึ่ง Profile แบบมีส่วนร่วมจะเกิดความยั่งยืน ข้อมูลที่ได้มาต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ การนำไปใช้ประโยชน์ กำหนดมาตรการและใช่เป็นข้อมูล ในการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการที่เรากำหนดไว้ และการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดให้กับผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะ โดยใช้ระบบสาระสนเทศเพื่อตอบสนองโยบายประเทศไทย 4.0 

Powered by OrdaSoft!