ขอแสดงความยินดี คุณเกษสุดา คำแก้ว กับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับจังหวัด

        เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางเกษสุดา คำแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นตัวแทนจังหวัดระยองในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเชิงกระบวนการ เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงานในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ในการประชุมวิชาการ 100 ปีสาธารณสุขไทย สาสุขบูรพา ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติบัตรผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับจังหวัด

Powered by OrdaSoft!