28 พ.ค. 61 ให้ข้อมูลสื่อสารความเสี่ยงและข้อเสนอเพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้..จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบได้ ต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในชุมชน ทุกฝ่ายควรมีความร่วมมือในการออกแบบระบบ ร่วมเฝ้าระวัง และร่วมกันใช้ผลการเฝ้าระวังในการดูแลสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานความสามารถ ศักยภาพและจุดแข็งของแต่ละภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือชุมชนสุขภาพดี หากเกิดความร่วมมือ “3 ประสาน” เชื่อมั่นว่าชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรม จะมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

Powered by OrdaSoft!