28 พ.ค. 61 แจ้งผลการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรมพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลเนินพระและตำบลทับมา ท่านใดที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโรค ตรวจสอบใบนัดหมายการพบแพทย์หลังการตรวจและเข้ารับการฟังผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

Powered by OrdaSoft!