5 มิ.ย. 61 ขอขอบคุณ คุณสุดา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ รพ.ระยองที่ได้มาร่วมประชุม ให้ข้อคิดแนวทางและร่วมกันทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดด้านอาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลระยอง ทำให้เห็นเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้น ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์และ R2 ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานได้นำไปทำแผนปฏิบัติการต่อไป

Powered by OrdaSoft!