6 มิ.ย. 61 ร่วมประชุมปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยสิ่งที่จะดำเนินการต่อคือการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมงหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล อาชีวอนามัย 4 เดือน ซึ่งจะให้มีอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจะมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 คงต้องรอการเสนอหลักสูตรและอนุมัติจากสภาการพยาบาลต่อไป โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยองจะร่วมเป็นแหล่งฝึกงานของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

 

Powered by OrdaSoft!