กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยองประจำปี 2561

กิจกรรม

วันที่/เวลา

สถานที่

เจาะเลือด

ตรวจปัสสาวะ  อุจจาระ

13 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561

7.00 – 10.00 น. (เฉพาะวันพุธและศุกร์)

ห้องประชุมเล็ก ชั้น H

อาคารบริการ 12 ชั้น

เอกซเรย์ทรวงอก

13 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561

7.00 – 16.00 น. (เฉพาะวันพุธและศุกร์)

ห้องเอกซเรย์ ชั้น 3

อาคารบริการ 12 ชั้น

ตรวจสุขภาพปากและฟัน

13 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561

7.00 – 10.00 น. (เฉพาะวันพุธและศุกร์)

ห้องตรวจ เบอร์ 8

กลุ่มงานทันตกรรม อาคารผู้ป่วยนอก

ตรวจสมรรถภาพ

การมองเห็น

13 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561

8.30 – 15.30 น. (วันจันทร์ ถึง ศุกร์)

คลินิกอาชีวเวชกรรม

ตึกสูติ-นรีเวช ชั้น 2

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

13 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561

13.00 – 16.00 น. (วันจันทร์ ถึง ศุกร์)

ห้องตรวจสูติ-นรีเวช ชั้น 4

อาคารบริการ 12 ชั้น

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

(ตรวจคลำเต้านม)

วันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2561

8.30 – 15.30 น.

หอผู้ป่วยฉัตรแก้ว 7

โดยชมรมรักษ์เต้า

 

หมายเหตุ  ยกเว้นวันศุกร์ที่  22  มิถุนายน  2561  ไม่มีการให้บริการ

เจาะเลือด  ตรวจปัสสาวะ  อุจจาระ  ตรวจสุขภาพปาก ฟัน  และเอกซเรย์

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้นำบัตรประชาชนมาในวันเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วย 

 

 

Powered by OrdaSoft!