7 มิ.ย. 61 ประชุมกับคณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปแบบและแนวทางในการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรมตามความเสี่ยงซึ่งมีการดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ด้วยความร่วมมือของสามภาคส่วนคือโรงงาน ภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นและสนับสนุนการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน อย่างต่อเนื่องตามบริบทและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

Powered by OrdaSoft!