25 มิ.ย. 67 นพ.วิชาญ โชคเรืองสกุล รอง ผอ.รพ.ระยอง พญ.ศุภางค์ แพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล พว. จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ หัวหน้าพยาบาลอาชีวอนามัย และบุคลากร กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมต้อนรับ อ.ดร.วรวรรณ ภูชาดา ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และทีมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ รศ.ดร.วรางคณา สังข์สิทธิสวัสดิ์ อ.ดร.ศักดา สีโสภณ อ.ดร.ทองปักษ์ ดอนประจำ อ.ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ และนิสิตชั้นปี 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 78 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยในรพ.และอาชีวอนามัยความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของ รพ.ระยอง

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้