วันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน ให้คำแนะนำเยี่ยมชม บริษัท เจ เอฟ อี เฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอรับการประเมินโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เป็นที่น่ายินดี เป็นอย่างยิ่งที่บริษัทเห็นความสำคัญ สุขภาพพนักงาน ทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปลอดโรค ปลอดภัย และมีจิตใจที่เป็นสุข ซึ่งประโยชน์ ของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะมีประโยชน์แก่พนักงานแล้วยังมี ประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการด้วย  คือ สามารถช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทำงานด้วยกันเองและคนทำงานกับผู้บริหาร  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานผลผลิตเพิ่ม จากประโยชน์ต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น ทำให้ผู้บริหารของบริษัท เจ เอฟ อี เฟอร์ไรท์เข้าร่วมโครงการในครั้ง ซึ่งยังอยู่ในขั้นดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งผลจะเป็นการประเมินเป็นอย่างไร จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบในครั้งต่อไปค่ะ