ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

 


 

ทีมตรวจสุขภาพ งานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัด ระยอง จำนวน 100 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรค