เนื่องจากโรงพยาบาลระยองได้ดำเนินงานตามกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับวัยทำงาน ดำเนินการจัดทำโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขขึ้น ร่วมกับกรมควบคุมโรคเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยทำงานที่ทำงานในสถานประกอบการมีสุขภาพดีลดการเจ็บป่วยและประสบอันตราย รวมไปถึงสุขภาพจิตดี จึงจัดโครงการนี้ขึ้น ได้มีบริษัท เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้  2 บริษัทด้วยกันได้แก่บริษัท เจเอฟอี เฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีทีมจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี และ สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นทีมประเมิน โรงพยาบาลระยองเป็นทีมพี่เลืี้ยง ในการประเมินครั้งนี้ ซึ่งการประเมิน เป็นไปด้วยดี ซึ่งทั้ง 2 บริษัทประเมินอยู่ในระดับสถานประกอบการเกียรติคุณระดับดี ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเข้าสู้ระดับประเทศต่อไป