22 พ.ค 2561 ตรวจวัดปริมาณฝุ่น ในสถานประกอบการ เพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง