กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับ เทศบาลนครระยองร่วมดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะในพื้นที่เสี่ยงให้กับพนักงานเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม โดยมีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ และให้ความรู้เรื่อง โรคจากการประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้สามารถปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน