กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมดำเนินโครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคแรงงานต่างด้าว ให้กับพนักงานบ.ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 อบรมรุ่นที่1และรุ่นที่2 ณ ห้องประชุม บ.ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรเสียงดังและสารเคมี /ความรู้เรื่องโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน มีความรู้สามารถปฏิบัติตัว ห่างไกลโรค