กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคแรงงานต่างด้าว ให้กับพนักงานบ.ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่19 มิถุนายน 2561 อบรมรุ่นที่3 และรุ่นที่4 ณ ห้องประชุมบ.ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรเสียงดังและสารเคมี/ ความรู้เรื่องโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้สามารถปฏิบัติตัวห่างไกลโรค