21 พ.ค 2561 ประชุม แนวทางการประเมินผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินเชิงคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศของสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานพัฒนากระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของจังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น