27 มิ.ย. 61 Topic วิชาการเรื่อง สุขภาพจิตในการทำงาน ผลกระทบของความเครียดจากการทำงาน การป้องกันและจัดการความเครียดจากการทำงาน นำเสนอโดย นพ.ศุภกร ตุลไตรรัตน์ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และเรื่อง Heat illness โรคจากความร้อน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค การป้องกัน นำเสนอโดย นพ.มารุต ตำหนักโพธิ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผลกระทบของความเครียดจากการทำงาน การป้องกันและจัดการความเครียดจากการทำงาน นำเสนอโดย นพ.ศุภกร ตุลไตรรัตน์ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และเรื่อง Heat illness โรคจากความร้อน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค การป้องกัน นำเสนอโดย นพ.มารุต ตำหนักโพธิ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3