27-29 มิ.ย.61 อีกครั้งของการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอยามัย ในพื้นที่ Hot zone 
ครั้งนี้ คกก. ร่วมกันให้ความเห็น ปรับแก้ แนวทางจนเกือบเสร็จ มีความชัดเจนมากขึ้น รูปแบบการให้บริการสอดคล้องกับบริบทของแต่ละมลพิษ อีกทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้น คงรออีกไม่นานเราจะมีแนวทางการพยาบาลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสียงมลพิษให้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาบทบาท และหน้าที่ของพยาบาลต่อไป ขอบคุณกองการพยาบาล อ. ต้อย อ.อ้อ อ.ยุ้ย ที่เห็นทีมพยาบาลอาชีวอนามัย รพ.ระยอง มีการจัดบริการที่สามาถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถมาร่วมให้ความเห็นในการจัดทำแนวทางได้ค่ะ