29 สิงหาคม 2561 วิชาการ Toppic โรคติดต่อในงานอาชีวอนามัยโดย พญ. เธียริศรา วงษ์ศิริสถาวร แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3  และเรื่อง กฎหมายในการตรวจสุขภาพโดย นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3