30-31 สิงหาคม 2561 ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง จัดสัมนาการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง

โรงพยาบาลระยอง มีวิสัยทัศน์ “เป็นเลิศด้านบริการอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ”   และเป็น “ศูนย์เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี” ต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาในการดูแลผู้ป่วย  จึงได้จัดสัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีเพื่อการรักษาผู้ป่วยโดยคัดเลือกสารเคมีที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสเกิดกับผู้ป่วยมากที่สุดรวม 21 ชนิด  จัดทำเป็นแนวทางการรักษา Standing order พร้อมใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะพัฒนาไปเป็น Application สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสพิษสารเคมีตามโครงการที่ได้ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล (MOU) ในการพัฒนาร่วมกันไว้แล้ว  ซึ่ง Application ดังกล่าวจะเผยแพร่ให้ใช้ได้ทั่วประเทศต่อไปอีกด้วย

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านพิษวิทยารวม 12 ท่านจากทั่วประเทศ  นำทีมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย  วนานุกูล จากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  เขตนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด จังหวัดระยอง

ขอขอบคุณ รองฯนพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล เป็นประธานเปิดการประชุม นพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง กล่าวรายงานการประชุม และขอขอบคุณ อ. ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาแนวทางฯให้ดีที่สุดและสามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็วสนองตอบความต้องการของพื้นที่ค่ะ และ ในนามรพ.ระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วินัย ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณค่ะ