5 ก.ย. 61 สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพและดูแลตนเองด้วยระบาดวิทยาภาคประชาชนให้กับชุมชนบ้านฉาง โดยร่วมกับพยาบาลอาชีวอนามัย รพ.บ้านฉาง ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน ชุมชน และสถานประกอบการ เป็นส่วนหนึ่งของาน CHIA