7 ก.ย. 61 HIA กับการจัดการขยะเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้สถานการณ์ ผลกระทบ กลไกจัดการขยะ การมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับนโยบาย และเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปใช้ได้ดีอันหนึ่งก็คือ “HIA”