17 ก.ย. 61 “เปลี่ยนพิษเป็นมิตร” โครงการต่อเนื่อง จากระบาดวิทยาภาคประชาชน พื้นที่นาตาขวัญ จากปี 2559 ที่เริ่มมศึกษาชุมชน บริบทชุมชน เกษตรกร ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จุดเปลี่ยนสำคัญของครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ และน้ำหมัก ขยายผลสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน