19 กันยายน 2561 นพ.วิศิษฎ์ เนติโรจนกุล แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอ Topic presentation หัวข้อเรื่อง ภาวะติดงาน (work addiction) ณ โรงพยาบาลระยอง อาคารบริการ 12 ชั้น ห้องประชุมเล็ก ชั้น H เวลา 13:30-16:00น. มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง เข้าร่วมรับฟัง