22 กันยายน 2561 ทีมสร้างเสริมสุขฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน ได้ร่วมมือกับ บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด ได้จัดอบรม ให้กับพนักงาน ในโครงการ " RY ชุมชนร่วมพลัง สร้างสุขภาพดี " เพื่อ ให้พนักงานตระหนัก ในการดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างยิ่งกิจกรรม ในโครงการเริ่มจากการมีการ ชั่งน้ำหนัก วัดเปอร์เซนไขมัน วัด Body Age วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ให้กับพนักงาน