24 ก.ย. 61 เปิดการอบรม โครงการอบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ ICOM เขตสุขภาพที่ 6 รพ.ระยองร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมบริการอาชีวเวชศาสตร์ ในพื้นที่ EEC และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ