วันที่ 10 ตุลาคม 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน ได้ร่วมกับ บริษัทอุุตสาหกรรมน้ำปลาระยองจำกัด ได้ร่วมหารือ แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายงาน RTW และงานสร้างเสริมสุขภาพโดยจัดหาแนวทางการประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work assessment) หลังการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถ การทำหน้าที่ของอวัยวะบางอย่างบกพร่อง สภาพร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมสำหรับการทำงานอาจมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามบางอย่างทำให้ ไม่สามารถทำงานเดิมได้ อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน บางคนต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนบางอย่างเพื่อให้สามารถกลับเข้าทำงานได้อย่างปกติ โดยการประเมินก่อนกลับเข้าทำงานก่อน นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ฺโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย การยใจเป็นสุขซึ่งประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับคือ สามารถช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทำงานด้วยกันเองและคนทำงานกับผู้บริหาร สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับบริษัทได้ พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ซึ่งได้เสียงตอบรับจากบริษัทเป็นอย่างดี ในการสร้างเครือข่ายครั้งนี้