10 ต.ค. 61 ประชุมเสนอแผนปฏิบัติการในเครือข่าย CUP รพ.ระยอง เพื่อบรูณาการแผนงานและสอดคล้องวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาของ เครือข่าย ชื่นชมทีมงานที่ร่วมแรงร่วมใจที่จะพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและครอบคลุมเป้าหมายแบบบูรณาการ