10 ต.ค. 61 การสร้างเครือข่าย อสม.ในเขตเทศบาลนครระยอง สื่อสารความเสี่ยง และคืนข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน