17 ก.ย. 61 Topic วิชาการ เรื่อง Office ergonomics  โดยนพ.วิศิษฏ์ เนติโรจนกุล แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ปี 3 ปัจจุบันในการทำงานของเจ้าหน้าที่ พนักงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน ใน 6-7 ชั่วโมงทำงานต่อวัน ซึ่งทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ นิ้วล็อค เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินลักษณะการทำงานโดยใช้เครื่องมือ ROSA เป็นการประเมินความเสี่ยงการก่อให้เกิดโรค และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับเปลี่ยนสภาพการทำงาน ลักษณะการทำงาน การสร้างเสริมการยืดเหยียดในระหว่างการทำงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ลดอาการการเจ็บป่วย จนถึงไม่ก่อให้โรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากกการทำงานดังกล่าวได้
: