วันที่ี 27 ตุลาคม 2561 ทีมสร้างเสริมสุขฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน ได้ร่วมมือกับ บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด ได้จัดอบรมติดตามสุขภาพ ให้กับพนักงาน ในโครงการ " RY ชุมชนร่วมพลัง สร้างสุขภาพดี " ซึ่งในรอบนี้ได้ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านข้อมูลโภชนาการ เพื่อ ให้พนักงานตระหนัก และสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ถูกต้องโดย ลดการกินน้ำตาล และเกลือ  เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างยิ่งกิจกรรม ในโครงการเริ่มจากการมีการ ชั่งน้ำหนัก วัดเปอร์เซนไขมัน วัด Body Age วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ให้กับพนักงาน