21 ต.ค. 61 วันพยาบาลแห่งชาติ ปีนี้ ร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส